• Επιστροφή στα αποτελέσματα της Αναζήτησης
 • Εκτύπωση
 • Κοιμούνται: 4   
 • Κρεβατοκάμαρες: 2   
 • Μπάνια: 2  
Platanias Metochi

Σημειώσεις Ιδιοκτήσίας / Πρόσθετες Πληροφορίες

Μπάνια: 2
Κρεβατοκάμαρες: 2
Ημίδιπλα: 0
Διπλά: 0
Μονά: 4
Κοιμούνται: 4 άτομα


Περισσότερες Πληροφορίες
Αξιολογήθηκε με Από 0 Επισκέπτες

Ç âßëëá “ÐëáôáíéÜò Ìåôü÷é” âñßóêïíôáé óôçí Þóõ÷ç ðåñéï÷Þ ôïõ Ðáôåëáñßïõ óôç äõôéêÞ ÊñÞôç êáé ðñïóöÝñåé ôçí éäáíéêÞ åðéëïãÞ äéáêïðþí ãéá æåõãÜñéá êáé ïéêïãÝíåéåò ðïõ èÝëïõí íá æÞóïõí ôï ðáñáäïóéáêü ÷ñþìá ôçò ðåñéï÷Þò ìÝóá óå ìéá ðåôñü÷ôéóôç êáôïéêßá ìå éäéùôéêÞ ðéóßíá, üëï ôï ÷ñüíï.

ÐåñéôñéãõñéóìÝíåò áðü ðïñôïêáëéÝò êé åëéÝò, ïé Âßëëåò “ÐëáôáíéÜò Ìåôü÷é”, ìå ôçí ðáñáäïóéáêÞ êñçôéêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ, áðÝ÷ïõí ìüëéò 4km áðü ôçí êáôáðëçêôéêÞ áììþäç ðáñáëßá êáé ôï êïóìïðïëßôéêï êÝíôñï ôïõ ÐëáôáíéÜ üðïõ ðñïóöÝñåôáé áðåñéüñéóôç åðéëïãÞ óå åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá, åóôéáôüñéá êáé ÷þñïõò íõ÷ôåñéíÞò äéáóêÝäáóçò

Εγκαταστάσεις Οικίας

Heating
Television
Satelite/Cable
Garden
Parking Available
Terrace Balcony
Εγκατάστασεις Κουζίνας
Cooker Hob
Cooker Oven
Fridge


Κοντινές τοποθεσίες

Near MountainsΤιμή Ανά Περίοδο
Περίοδος
Τιμή ανά ημέρα

Έλεγχος Διαθεσιμότητας

February 2020
 • S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
March 2020
 • S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Key
 • Διαθέσιμο
 • Κλεισμένο
 • Σε εξέλιξη
 • Προσφορά
 • Από:
 •   Νύχτες 
 •   Άτομα  

Ευρετήριο για Βίλλες & Δωμάτια
line
Στείλε σε φίλο
Please, write the code.

Ενημερωτικό Δελτίο

1 Χρήστης στην Ιστόσελίδα
Το σάιτ αυτό έχει προβληθεί 2364754 φορές